វេទិកា សាលារៀនបែបឌីជីថលសម្រាប់ អ្នកបង្រៀន និងអ្នករៀនជំនាន់ថ្មី

វេទិកា ជាវេទិកានិម្មិតសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រូបង្រៀន និងអ្នកជំនាញធ្វើការចែករំលែកចំនេះដឹងទៅកាន់អ្នកសិក្សាដទៃទៀត។ អ្នកអាចបើកមើលឬបង្កើតមេរៀននៅលើវេទិកាដោយឥតគិតថ្លៃព្រមទាំង...

weteka

ប្រភេទមេរៀនរបស់ វេទិកា

ការអប់រំកុមារតូច

ការអប់រំកុមារតូច

អក្សរសាស្ត្រ

អក្សរសាស្ត្រ

គណិតវិទ្យា

គណិតវិទ្យា

វិទ្យាសាស្រ្តពិត

វិទ្យាសាស្រ្តពិត

វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

បច្ចេកវិទ្យា

បច្ចេកវិទ្យា

បំណិនជីវិត

បំណិនជីវិត

ធម្មជាតិ

ធម្មជាតិ

លក្ខណៈពិសេស និងមុខងារផ្សេងៗ

Centralize Data

Done
Collaborated with Ministry of Educations Youth and Sports
Rename from SALA KOOMPI to SALADigital
In Development
Powerful School Management System
Analytics and report, timetable, class making, attendent, monitoring book, real time notification to parents
Done
E-learning
Self-learing, sell courses, monitoring, certificate by Moeys
Done
Exam System
In Development
Customize your own school
Custom domain, logo, skin, color branding
Done
Real-time Application
Notification, enrollment, comment, rating...
Done
Rating, feedbacks and discussion forum
Done
Single sign-on
Authenticate with multiple applications and websites by using just one set of credentials.
Done
Self portfolio
User can build and design their portfolio based on achievement(Learning, teaching, following and supporting).

Decentralize with Selendra Blockchain

Done
Tbong Token(TBK)
A reward for creator and learner, buy course, referral program
In Development
Teach and Learn to Earn
Earn free TBONG Token through learning
In Development
NFT(Non-fungible token)
Minted ownership asset for contentor and learner.
In Development
Digital ID
Link users' account to a global digital identity that can be used to hold certificates and all assets on the platform and any others platform.
banner

ទទួលយកនូវអ្វីដែរថ្មីជាមួយពួកយើង

បង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ្នកតាមរយះការសិក្សាពីចម្ងាយ ជាមួយនិងវេទិកា

ការចូលរួមរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិងរីកចម្រើនក្នុងវិស័យអប់រំឌីជីថលរបស់ប្រទេសកម្ពុជា!

បង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ្នកតាមរយះការសិក្សាពីចម្ងាយ ជាមួយនិងវេទិកា

ការចូលរួមរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិងរីកចម្រើនក្នុងវិស័យអប់រំឌីជីថលរបស់ប្រទេសកម្ពុជា!


Scan Me

weteka-app