សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ-Build Bright University (BBU)
logo

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ-Build Bright University (BBU)

សមាជិក: 1 នាក់ | អ្នកតាមដាន: 3 នាក់

Loading ...

ចក្ខុវិស័យ ជាសាកលវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ទាំងកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធន ធាននិស្សិតឲ្យបានបញ្ចប់ការសិក្សាពោរពេញទៅដោយសមត្ថភាព ដែលនឹងឆ្លើយតមទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយក្នុងពេលអនាគត និងមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនទៀតទាំងក្នុងបរិបទ កម្ពុជា និងអន្តរជាតិ។ Vision To be nationally and internationally recognized university in producing competent graduates who will respond to future challenges and solve problems in the contexts of Cambodia and abroad.

កំពុងទាញទិន្នន័យ

weteka

Weteka Learning Platform a digital school designed for students, teachers, and professionals to engage in collaborative learning and knowledge sharing. Users have complete control over their educational journey, managing schools and creating lessons within the platform.

Help and Support

Knowledge Center

Tehnologies

NextJS

TaiwindCSS

GraphQL

Rust

MongoDB

Weteka © 2022 Build with KOOMPI Team