សាលាភាសាថៃ ភីណង - Phii Norng Thai School
logo

សាលាភាសាថៃ ភីណង - Phii Norng Thai School

សមាជិក: 1 នាក់ | អ្នកតាមដាន: 0 នាក់

Loading ...

RUPP

កំពុងទាញទិន្នន័យ

weteka

Weteka Learning Platform a digital school designed for students, teachers, and professionals to engage in collaborative learning and knowledge sharing. Users have complete control over their educational journey, managing schools and creating lessons within the platform.

Help and Support

Knowledge Center

Tehnologies

NextJS

TaiwindCSS

GraphQL

Rust

MongoDB

Weteka © 2022 Build with KOOMPI Team